Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze website gepresenteerde informatie kan geen recht worden ontleend. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. www.geheugenvanenschedezuid.nl

Van alle ingezonden verhalen en foto’s is een bron vermeld. Zij hebben door inzending aan www.geheugenvanenschedezuid.nl ons toestemming gegeven hun verhalen en foto’s te gebruiken voor de site als in publicaties of ter promotie van de site. Wanneer om wat voor reden dan ook www.geheugenvanenschedezuid.nl niet langer actief is heeft de redactie het recht alle ingezonden verhalen, foto’s e.d. over te dragen aan het stadsarchief van de gemeente Enschede.¬†Wanneer enig rechtspersoon denkt aanspraak te kunnen maken op het gepubliceerde op deze site dan kan deze zich richten tot ons via info@geheugenvanenschedezuid.nl

Hoewel wij uitgaan van de oprechtheid en eerlijkheid van inzenders kunnen wij niet instaan voor de authenticiteit van bijdragen van derden. De redactie sluit de verantwoordelijkheid hiervoor uit, maar is wel bereid een betwiste publicatie te verwijderen wanneer aangetoond wordt dat deze onrechtmatig is.

De redactie behoudt het recht voor beledigende en/of volgens de redactie discriminerende opmerkingen en onnodig kwetsende reacties van de site te verwijderen zonder daar verder uitleg over te geven. Ook berichten of reacties die niet passen binnen de doelstelling van de website of met een commercieel doel kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd worden.

FacebookTwitterShare